The rule and basic work of bull sumo

[1.OSHI]

[6.UKEKAESHI]


[2.MUKOUZUKI]

[7.MOTASHIKOMI]


[3.HIRA]

[8.CHATSURI]


[4.YOKOGAKE]

[9.SABIKOMI]


[5.YORIKOMI]

[10.MOMIKOMI]